Договір | Добробат - це добровольчий будівельний батальон!

Договір

про провадження волонтерської діяльності

 

Громадська організація «ДОБРОБАТ – добровольчий будівельний батальйон», реалізуючи свої статутні цілі, в особі голови Смірнова Ростислава Володимировича (далі Організація), що діє на підставі  Статуту, з однієї сторони та особа, що приєдналась до зазначеного договору, шляхом надання ГО «Добробат» заяви про приєднання, в подальшому «Волонтер», з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони, а кожна окремо як Сторона, уклали цей Договір про провадження волонтерської діяльності (далі – Договір) про наступне:

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

  • Волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.
  • Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Даний договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Волонтера до всіх його умов в цілому шляхом заповнення заяви про приєднання на веб-сайті ГО «Добробат» заяви про приєднання (https://www.dobrobat.in.ua/).
2.2. Даний договір укладається з метою залучення добровільних помічників (волонтерів) для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) Організації за наступними напрямами:

  • Здійснення діяльності, спрямованої на захист осіб, що постраждали внаслідок військового вторгнення російської федерації;
  • Здійснення діяльності, спрямованої на відбудову населених пунктів, що постраждали внаслідок воєнних дій;
  • Здійснення іншої діяльності, яка відповідає меті напрямкам діяльності Організації.

2.3. За цим Договором Волонтер зобов’язується за завданням Організації особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а Організація зобов’язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності.
2.4. Надання волонтерської допомоги починається з моменту заповнення Заяви про приєднання до цього Договору.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1.Волонтер має право:
3.1.1. Отримувати необхідні умови для здійснення волонтерської діяльності, забезпечення безпеки, захист законних прав та інтересів під час здійснення волонтерської діяльності.
3.1.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про порядок та умови здійснення волонтерської допомоги.
3.1.3. Користуватися законодавчими та інструктивними матеріалам, отримувати необхідні для роботи консультації від відповідальних осіб Організації.
3.1.4. Брати участь у навчанні волонтерів, що здійснює Організація.
3.1.5. Отримувати від Організації документи (довідки, рекомендації та ін.) щодо характеру, якості, обсягу виконання робіт та необхідного рівня кваліфікації волонтера.
3.1.6. Брати участь у роботі волонтерської групи, вносити пропозиції щодо форм та методів волонтерської допомоги Організації.
3.1.7. Припинити свою волонтерську допомогу.
3.2.Волонтер зобов’язаний:
3.2.1. Приступати до волонтерської діяльності виключно на території, де відсутні активні бойові дії, а на деокупованих територіях лише після обстеження відповідними службами на предмет відсутності вибухонебезпечних предметів.
3.2.2. Знати місію, завдання і принципи діяльності Організації та дотримуватися їх, підсилювати авторитет Організації.
3.2.3. Сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності.
3.2.4. Брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи.
3.2.5. Попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 дні.
3.2.6. У випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;
3.2.7. У разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);
3.2.8. Не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;
3.2.9. Дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;
3.2.10. У разі одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним;
3.2.11. відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.
3.3. Організація має право:
3.3.1. Пропонувати Волонтеру змінити вид допомоги.
3.3.2. Відмовитися від послуг Волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання.
3.3.3. Отримувати від Волонтера звіт про виконану роботу.
3.3.4. Заохочувати працю Волонтера.
3.3.5. Вносити персональну інформацію про Волонтера до бази даних волонтерів Організації.
3.4. Організація зобов’язана:
3.4.1. Роз’яснювати Волонтеру його права та обов’язки.
3.4.2. Надавати Волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань.
3.4.3. Надавати Волонтеру повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги.
3.4.4. Документально підтверджувати повноваження Волонтера, відповідно до наданої ним допомоги.
3.4.5. Вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в процесі волонтерської допомоги.
3.4.6. Здійснювати контроль за виконанням робіт Волонтером.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. У разі якщо розголошення конфіденційної інформації, волонтер бере на себе усю відповідальність за заподіяння шкоди.

 

5. СТРОК НАДАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ТА СТРОК ДОГОВОРУ

 

5.1. Даний договір набирає чинності з моменту заповнення Волонтером Заяви про приєднання і діє до повідомлення однієї зі Сторін Договору про його припинення.
5.2. Дія цього Договору припиняється негайно в разі отримання інформації про публічну підтримку волонтером військової агресії російської федерації проти України, членства в терористичних організацій чи їх публічної підтримки, підтримки діяльності терористичних угрупувань «ДНР», «ЛНР» та окупації АР Крим.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1. Всі суперечності та розбіжності, які виникли під час виконання цього Договору, вирішуються на підставі взаємної згоди шляхом переговорів.

 

7. ФОРС-МАЖОР (ВИПАДОК АБО НЕПЕРЕБОРНА СИЛА)

 

7.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин, за яких Сторона не може виконати повністю або частково свої обов’язки за цим Договором через випадок або непереборну силу, строк виконання зобов’язань переноситься на час, протягом якого будуть діяти такі обставини, але не більше ніж на один місяць. До форс-мажорних обставин належать: пожежі, стихійні лиха, блокади, страйки, ухвалення законів чи прийняття інших нормативно-правових актів, що перешкоджають виконанню умов цього Договору.

 

8. ІНШІ УМОВИ

 

8.1. Цей Договір укладено шляхом приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного Кодексу України;
8.2. У випадках, не передбачених у цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.3. Всі ризики, пов’язані з якістю надання волонтерської допомоги в рамках цього Договору, несе волонтер.
8.4. У разі спільної згоди, Сторони можуть змінювати окремі положення цього Договору.
8.5. Волонтер надає право ГО «Добробат» збирати, обробляти та використовувати персональні дані Волонтера.
8.6. ГО «Добробат» за письмовим зверненням Волонтера та за попереднім погодженням може відшкодовувати витрати, пов’язані з наданням волонтерської допомоги.

Засновники проєкту

Засновник Ростислав Смірнов
Ростислав Смірнов
Громадський діяч
Засновник Віктор Андрусів
Віктор Андрусів
Військовослужбовець ЗСУ

Амбасадори проєкту

Амбасадор Володимир Крейденко
Володимир Крейденко
Народний депутат України, заступник Голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури
Амбасадор Мері Акопян
Мері Акопян
Екс-заступниця Міністра внутрішніх справ

Медіаамбасадори

Олексій Дурнев
Олексій Дурнев
instagram
Олександр Педан
Олександр Педан
instagram
Володимир Остапчук
Володимир Остапчук
instagram
Коля Серга
Коля Серга
instagram
Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч
instagram
Лілія Ребрик
Лілія Ребрик
instagram
Олександр Заліско
Олександр Заліско
instagram
Лесик
Лесик
instagram
Наталі Литвин
Наталі Литвин
instagram
Саша Куровський
Саша Куровський
instagram
Міша Кацурін
Міша Кацурін
instagram
Володимир Такудіс
Володимир Такудіс
instagram
Андрій Рибак
Андрій Рибак
instagram
Гурт Kazka
Гурт Kazka
instagram
Ольга Сумська
Ольга Сумська
instagram
Євген Клопотенко
Євген Клопотенко
instagram
YARMAK
YARMAK
instagram
Ярославський Володимир
Ярославський Володимир
instagram
Євген Кот
Євген Кот
instagram
Віталій Борисюк
Віталій Борисюк
instagram
ONUKA
ONUKA
instagram
TAMERLANALENA
TAMERLANALENA
instagram
Саша Бо
Саша Бо
instagram
Гамал Олег
Гамал Олег
instagram
Скиданюк Інна
Скиданюк Інна
instagram
Тетяна Меленко
Тетяна Меленко
instagram
Даніель Салем
Даніель Салем
instagram
Олексій Потапенко
Олексій Потапенко
instagram
Ірина Буц
Ірина Буц
instagram
Олег Скрипка
Олег Скрипка
instagram
Осадчук Богдан
Осадчук Богдан
instagram
Луцук Людмила
Луцук Людмила
instagram
DOROFEEVA
DOROFEEVA
instagram
Сморигін Євген
Сморигін Євген
instagram
Людмила Корнелюк
Людмила Корнелюк
instagram
Лідія Кошарска
Лідія Кошарска
instagram
Люда Вовк
Люда Вовк
instagram
Євген Путівленко
Євген Путівленко
instagram
Маша Кондратенко
Маша Кондратенко
instagram
Іра Путівленко
Іра Путівленко
instagram
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина
instagram
Олена Мандзюк
Олена Мандзюк
instagram
Ігор Коваль
Ігор Коваль
instagram
Марина Паланичка
Марина Паланичка
instagram
SPIV BRATIV
SPIV BRATIV
instagram
Антон Скуратов
Антон Скуратов
instagram
Таня Пренткович
Таня Пренткович
instagram
Артур Логай
Артур Логай
instagram
Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова
instagram
Ігор Пустовіт
Ігор Пустовіт
instagram

Команда проєкту

Олександр Юрко
Олександр Юрко
Керівник проєкту
Зв’язатися
Олександр Усенко
Олександр Усенко
Керівник з ІТ
Зв’язатися
Анастасія Моісєєнко
Анастасія Моісєєнко
Керівниця з міжнародних зв‘язків та фандрейзингу
Зв’язатися
Лакштанов Андрій
Лакштанов Андрій
Керівник по міжнародним зв'язкам у будівельній галузі
Зв’язатися
Кулігіна Віта
Кулігіна Віта
Керівник фінансового відділу
Зв’язатися
Тарасенко Олександр
Тарасенко Олександр
Керівник будівельних проектів
Зв’язатися
Патенко Яна
Патенко Яна
Адміністратор, помічниця організаційних процесів
Зв’язатися
Цікаленко Марина
Цікаленко Марина
Юрист
Зв’язатися
Наталія Троценко
Наталія Троценко
Менеджер по роботі з медіа амбасадорами
Зв’язатися

Відбудуємо Україну разом!

Вступайте до рядів Добробату або допомагайте по своїм можливостям, тут кожен матиме, що робити!

Добровільне формування створено по запрошенню Київської обласної військової адміністрації для допомоги підрозділам ДСНС.

Ми організуємо транспорт та проінформуємо про все необхідне. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути у курсі всіх ініціатив та новин «Добробат».
ПІДПИСАТИСЬ НА telegram КАНАЛ